Mar7

Kyoko Satoh Quartet

Mister Kelly's, Osaka , Japan