Mar1

Yosuke Nagayama Bassless Trio

Mister Kelly's, Osaka, Japan