Jul2

Satoshi Sugiyama Trio

Royal Horse, Osaka, Japan